รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ชื่อตำบล
เป้าหมาย
(ราย)

จำนวนแบบ
คำร้องที่รับขึ้น
ทะเบียน
ครัวเรือน

ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา
(ครัวเรือน)
ร้อยเทียบกับ
เป้าหมาย
จำนวน
แปลง
เนื้อที่เพาะปลูก
(ไร่)
เนื้อที่
เปิดกรีด
(ไร่)
ตำบลทุ่งงาม
93
18
19.35
19
20.43
23
140.39
76
ตำบลเสริมขวา
70
53
75.71
56
80
73
466.21
242.49
ตำบลเสริมซ้าย
93
33
35.48
33
35.48
47
320.75
62.25
ตำบลเสริมกลาง
62
29
46.77
29
46.77
59
299.50
169.75
รวม
318
133
41.82
137
43.08
202
1,226.84
550.49