หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเหมือนเสริม
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
แผนปฏิบัติงานการเงิน ปี2564
ปฏิทินการเพาะปลูกพืช
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
Road Map ศพก.
ข้อมูลแปลงใหญ่
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนที่ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพืชการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
อาสาสมัครเกษตร (อกม.)
งานสถานบันเกษตรกร (๓ ก)
แผนการพัฒนาอำเภอปี 2564
เกษตรทฤษฎีใหม่
แนวทางการดำเนินงาน ปี 2565
 
พืชเศรษฐกิจ
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
 
Free Web Counter
red** ข่าวด่วน**
ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบ OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมายและมาตรฐานอาหารและขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย.ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ณ ห้องพิงคพาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/file/d/17e3vgt0pDFVK3-LvlEwW5hk0gkqLL8gZ/view?usp=drivesdk
ข่าวด่วน !! ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบกรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://forms.gle/9PnLf8xnDX8y8SaT6 หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครวันที่ 1 กันยายน 2563
นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ นวส.ชำนาญการร่วมประชุมหัวหน้าส่ว
นประจำเดือน ครั้งที่9/2563 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางวันที่ 1 กันยายน 2563
นางสาวฐิตาภรณ์ ชาลี เกษตรอำเภอเสริมงาม เข้ารวมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 1 กันยายน 2563
สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นายวรวิทย์ พิลัยหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 ประกาศแจ้งให้ทราบ

นางสาวจงจิตร มาลีเดช
เกษตรอำเภอเสริมงาม
 
Link สำนักงานเกษตร
 
Link
 
E-service
 
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม
๔๐๕ หมู่ที่๔ ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐
๐๕๔-๒๘๖๔๐๖

somengan@doae.go.th