คำขวัญอำเภอเสริมงาม วิสัยทัศน์

ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน
คู่บ้านวัดนางงอย งามชดช้อยผ้าทอ
เพียงพอเกษตรกรรน้ำใจงามคนเมืองเสริม


ส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 

ใส่ใจข่าวสารศูนย์บริการฯเป็นหลัก 

อาสาสมัครฯขับเคลื่อน

วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

              พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกษตรกรในการผลิตพืชปลอดภัย
2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรให้เป็นแกนนำในการ ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง