ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๑

ชื่อตำบล
จำนวน
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ทำการเกษตร(ไร่)
จำนวนหมู่บ้าน
ครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร
(ไร่)
พื้นที่นา
พื้นที่ไร่
พื้นที่ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
พืชผัก
รวมพื้นที่ทำ
การเกษตร (ไร่)
ตำบลเสริมขวา
12
2,180
1,870
127,488
5,081
5,264
2,997
119
13,461
ตำบลเสริมซ้าย
10
2,498
1,375
127,535
8,880
5,5211
3,775
683
18,549
ตำบลเสริมกลาง
9
2,356
1,761
80,937
7,446.50
751
1,039
563
9,799.50
ตำบลทุ่งงาม
11
2,357
1,913
68,750
5,411.25
2,757
2,565
88
10,821.25
รวม
42
9,391
6,919
404,710
26,819.50
13,983
10,376
2,453
52,630.75