ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2561/62 ตามที่ตั้งแปลง 
ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
(วันที่เก็บเกี่ยว 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2561

อำเภอ/ตำบล

บันทึกจาก ทบก

จัดชุดตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

เสริมงาม

160

242

1,277.81

52

70

387.08

52

70

387.08

ทุ่งงาม

94

157

812.74

0

0

0.0

0

0

0.0

เสริมขวา

15

15

78.00

0

0

0.0

0

0

0.0

เสริมซ้าย

46

57

332.11

46

57

332.11

46

57

332.11

เสริมกลาง

7

13

54.97

7

13

54.97

7

13

54.97