ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศํพท์
1.
นางสาวจงจิตร มาลีเดช เกษตรอำเภอเสริมงาม
086-1987007
2.
นายวรวิทย์ พิลัยหล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
089-7570103
3.
นางสาวมลธิชา ทาอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
093-1300045
4.
นางสาวสุวารี เสนาธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
098-9696153
5.
นางปิยะพร รัตนจารีต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 085-6941454
6.
นางสาวกันยาวีร์ สิทธิวีระกูล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
084-8078910
7.
นางสาวพิมพาพร  ลูกอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ
086-1801966
8.
นางแก้วมาลี สมวงค์ คนงาน
086-1804177

สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม
ตำบลทุ่งงาม  จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐
โทร. ๐๕๔ -๒๘๖๔๐๖

E-mail : somengan@doae.go.th