อัตรากำลัง
สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม

 
 
นางสาวจงจิตร มาลีเดช
เกษตรอำเภอเสริมงาม
 
นายวรวิทย์ พิลัยหล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเสริมซ้าย
นางสาวมลธิชา ทาอาสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเสริมกลาง
นางสาวสุวารี เสนาธรรม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

รับผิดชอบตำบลเสริมขวา
นางปิยะพร รัตนจารีต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลทุ่งงาม

นางสาวกันยาวีร์ สิทธิวีระกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิมพาพร ลูกอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางแก้วมาลี สมวงค์
คนงาน