สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม
ยินดีต้อนรับทุกท่าน  บริการทุกระดับ  ประทับใจ

บรรยายกาศภายนอกสำนักงาน
ห้องคอมพิวเตอร์
บรรยายกาศภายในสำนักงาน
ห้องทำงานเกษตรอำเภอ
มุมรับแขก
มุมห้องทำงานธุรการ
ห้องประชุมสำนักงาน
มุมรับรองผู้มาติดต่อราชการ
มุมรับรองผู้มาติดต่อราชการ
ห้องทำงานเจ้าหน้าที่
มุมกาแฟ


สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม
ตำบลทุ่งงาม  จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐
โทร. ๐๕๔ -๒๘๖๔๐๖

E-mail : somengan@doae.go.th