การแบ่งเขตการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครองการปกครองเป็น 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน ได้แก่
1.ทุ่งงาม(Thung Ngam)  11 หมู่บ้าน
2.เสริมขวา(Soem Khwa) 12 หมู่บ้าน
3.เสริมซ้าย(Soem Sai)    10 หมู่บ้าน
4.เสริมกลาง(Soem Klang) 9 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาร้อยละ50 พื้นที่ดินภูเขาร้อยละ15ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลเสริมขวา
ทางตอนเหนือของอำเภอกลุ่มดินตื้นประมาณร้อยละ23อยู่ทางทิศตะวันออก และ
กลุ่มดินนาร้อยละ7อยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอประชากร 32,386คน (ข้อมูล พ.ศ. 2553)
ความหนาแน่น 51.26 คน/ตร.กม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเสริมงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอแม่ทา(จังหวัดลำพูน)และอำเภอห้างฉัตร
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคา
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอสบปราบอำเภอเถินและอำเภอทุ่งหัวช้าง(จังหวัดลำพูน)
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอทุ่งหัวช้าง(จังหวัดลำพูน)

ʶԵԹӽ -