พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการปี ๒๕๕๘

คู่มือประชาชน

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำภอ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียนสำนักงานเกษตรอำเภอ