ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 
ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

วันที่ตัดยอดข้อมูล 25 ธันวาคม 2561

 

อำเภอ/ตำบล

บันทึก(รวม)

บันทึกจาก ทบก

จัดชุดตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

แปลง

พิ้นที่ (ไร่)

เสริมงาม

5,840

14,884

32,314.60

5,830

14,866

32,256.58

5,838

14,876

32,291.94

5,790

14,653

31,801.13

ทุ่งงาม

1,478

3,637

8,222.14

1,478

3,637

8,222.14

1,477

3,636

8,219.40

1,472

3,613

8,164.65

เสริมขวา

1,369

3,259

5,419.36

1,369

3,259

5,419.36

1,368

3,257

5,418.36

1,368

3,257

5,418.36

เสริมซ้าย

1,753

4,756

11,380.19

1,752

4,749

11,355.12

1,753

4,751

11,361.27

1,709

4,578

10,976.43

เสริมกลาง

1,397

3,232

7,292.91

1,388

3,221

7,259.96

1,397

3,232

7,292.91

1,390

3,205

7,241.69