ประวัติอำเภอเสริมงาม

         อำเภอเสริมงาม เป็นอำเภออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำปาง เดิมอยู่ในเขตการปกครองอำเภอเกาะคา ได้รับยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518จากการบอกเล่าของพ่อแก้ว สัตตรัตนขจร ซึ่งได้รับการบอกเล่ามาอีกต่อหนึ่งจากพ่อหลวงใจ๋เทพก๋องและพ่อขัน สร้อยข่าย ราษฎรบ้านดอนแก้ว (ซึ่งปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว) เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยโบราณเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีชนชาติหนึ่งเรียกว่าลั้วะ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเสริมแห่งนี้มาก่อน มีจำนวนประชากรไม่มากนัก แต่บางกระแสก็กล่าวว่าความจริงในเมืองเสริมแห่งนี้ได้มีพวกชาวยองหรือชาวลื้อได้ตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้มาก่อน(จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าคนทั้งสองนี้ใครอยู่ก่อนกันแน่) ต่อมาได้มีคนไต หรือ คนไทย ได้อพยพมาจากแคว้นหนองแสร์ ได้แก่เมืองยู เมืองยอง ตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งถูกพวกจีนรุกรานได้อพยพถอยร่นมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเมืองเสริมแห่งนี้ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกลืนผู้อาศัยอยู่ก่อน คือพวกชนชาติลั้วะและชาวยองหายสาบสูญไปในที่สุด เมื่อมีพลเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงได้เกิดมีผู้นำ เป็นเจ้าพระยาปกครองเมือง เมื่อมีเจ้าเมืองปกครองแล้วจึงได้ช่วยกันสร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นเมืองหนึ่ง เรียกว่าเมืองเสริมตามสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำแม่เสริมนั่นเอง พระยาเจ้าเมืองท่านแรก ชื่อเสียงอย่างไรไม่ปรากฎ

             ต่อมาบ้านเมืองได้กิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการปกครองขึ้นใหม่ ส่วนกลางเป็นกระทรวง กรม กอง ส่วนท้องถิ่น เป็นมณฑล เป็นเมือง เป็นอำเภอ เป็นตำบล และหมู่บ้าน ออกเป็นสัดส่วนเหมาะสม เพื่อ สะดวกต่อการปกครองบ้านเมืองยิ่งขึ้น เมืองเสริมซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กทางราชการเห็นควร ที่จะจัดตั้งเป็นตำบลพระราชบัญญัติการปกครองใหม่โดยส่งเจ้าหน้าที่ระดับเมืองนครลำปาง กับเจ้าหน้าที่อำเภอเกาะคาสมัยนั้นออกมาสำรวจแบ่งเขตพื้นที่เมืองเสริมงามเป็นตำบล จากการบอกเล่าของนายประวัติ กาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอเกาะคา สมัยนั้นเล่าว่า คณะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเกาะคา ได้ออกเดินทางมาพักค้างแรมอยู่ที่วัด ทุ่งงามหลวง เพื่อสำรวจอาณาเขตเมืองเสริมและจัดแบ่งตำบล ณ วัดทุ่งงามหลวง หลังจากคณะได้ออกสำรวจพื้นที่แล้ว ได้แก่ น้ำแม่เลียง น้ำแม่เสริม น้ำแม่ลาและน้ำแม่ต๋ำ ไหลมาบรรจบกันที่บ้านทุ่งงามติดกับหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น น้ำแม่เสริมมาบรรจบกับน้ำแม่ต๋ำ ตรงเขตบ้านสบเสริมกับบ้านทุ่งงามหลวงและมาบรรจบน้ำแม่เลียง ณ เขตบ้านทุ่งงามพัฒนา กับบ้านนาบอน เราเรียกตรงนั้นว่าสบเลียง และได้ไหลไปผ่านบ้านแม่ต๋ำใต้ไหลไปบรรจบกับ แม่น้ำวังที่บ้านสบต๋ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ในช่วงนี้เราเรียกน้ำแม่ต๋ำตลอดสาย แม่น้ำ 4 สายในเขตเมืองเสริมจะมีน้ำแม่เสริมอยู่ตรงกลาง ตามปกติในการแบ่งเขต การปกครองท้องที่จึงได้อาศัยน้ำแม่เสริมเป็นหลักในการจัดตั้งแบ่งเขตตำบล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 ทางการมีความประสงค์ให้อำเภอต่างๆ ที่มีท้องที่กว้างขวาง และมีเขตตำบลอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของอำเภอ หาทางขยับขยายตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบกับเมืองเสริมมีอัตราการเพิ่มของประชาชนมากขึ้น รายได้ของประชากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการปกครอง จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่ได้