ข่าวย้อนหลัง

1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
นายอนุชา ยาอึด เกษตรจังวหวัดลำปาง เยียมเยือนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำตามพระราชดำริ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายวรวิทย์ พิลัยหล้า นวส.ปฏิบัติการ ควบคุมการสอบเกษตรกร ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ ห้องสอบ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
นายศารทูล สมาศิลป์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธาน ศพก./แปลงใหญ่ถั่วลิสง ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562
นายศารทูล สมาศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาน
ฉันท์ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง